Необходими проверки

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ НЕОБХОДИМИ ПРОВЕРКИ


За да избегнете излишни проблеми, моля монтирайте турбокомпресора с изключително внимание! От голямо значение е, дори и за опитни механици, да се обърне внимание на особеностите при монтажа на този агрегат. Моля прочетете инструкциите внимателно!


Необходими проверки преди монтажа на турбокомпресора


1.Проверете захранващия с масло тръбопровод

Свалете тръбопровода, източете маслото, което се намира в него и го почистете щателно с пара. Старателното почистване на тръбопровода е много важно, но ако има някакво запушване или повреда (или някакво съмнение) в него, тръбопровода трябва да се замени. Никога не използвайте течни гарнитури!

2.Сменете маслото

Смяната на маслото и масления филтър е задължителна. Ако това не бъде направено, има голяма вероятност новият турбокомпресор да дефектира. Старото или мръсно масло възпрепятства мазането и ще доведе до повреди, най-вече на лагерите и вала.

3.Проверете изходящия маслен тръбопровод

Свалете тръбопровода, източете маслото, което се намира в него и го почистете щателно с пара. Уверете се,че тръбата е чиста. В случай, че има някакво запушване или повреда, той трябва да бъде заменен с нов. Никога не използвайте течни гарнитури!

4.Проверете вентилацията на картера

Уверете се, че вентилацията е чиста и в добро състояние. Запушен отдушник може да причини проблем свързан с теч на масло от турбокомпресора.

5.Проверете състоянието на двигателя

Когато двигателя не е в добро състояние, той оказва влияние и върху турбокомпресора. Например, повишено налягане в картера може да причини теч на масло от турбокомпресора. Турбото връща това масло обратно в двигателя, респективно в горивната камера. Може да възникнат тежки последици в случай, че това не се провери внимателно.

6.Проверете въздуховодите

Винаги поставяйте нов въздушен филтър и чисти въздуховоди. В случаите, когато има междинен охладител на въздух (intercooler), евентуалните остатъци от масло трябва да се отстранят. Също така въздуховодът от турбото до двигателя, трябва да бъде проверен и почистен.

7.Проверете налягането на маслото

Използвайте чист съд, за да съберете масло от захранващия маслопровод. Оставете накрайникът му незатегнат. Завъртете двигателя на стартер, за да се убедите в нормалното снабдяване с масло и обезвъздушаване на тръбопровода.


Необходими проверки при монтаж

   

8.Закрепване към изпускателния колектор

Внимавайте! В изпускателния колектор все още може да има метални частици от повреденото турбо. Те трябва да бъдат изцяло премахнати. Също така, колектор с пукнатини може да повреди новото турбо. Проверете внимателно!

9.Премахнете всички тапи, необходими при транспортирането

Върху турбото се поставят тапи, за да се предотврати попадане на прах и мръсотии в него при транспорта. Те трябва да бъдат премахнати.

10.Проверете захранването с масло

Монтирайте захранващия маслопровод към турбото. Не позволявайте мръсотии да попаднат в лагерното тяло. Завъртете двигателя на стартер, докато потече масло от лагерното тяло. Монтирайте изходящия маслопровод и запалете двигателя. Оставете го да поработи на празен ход 5 до 10 минути.

11.Проверете връзките

Бавно увеличавайте оборотите на двигателя по време на теста и проверете всички връзки за евентуални течове.Когато двигателя е топъл, всички връзки трябва да се проверят и притегнат, ако е необходимо.

12.Проверете налягането на турбото

Трябва да проверите налягането на турбото посредством специализиран манометър. Разтоварващият клапан е предварително регулиран от нас и не трябва да се пипа.


Рециклирани турбокомпресори за всички видове двигатели. Процесът на рециклиране се извършва в четири етапа: почистване, третиране на повърхностите, контрол и балансиране. Тези четири етапа гарантират, че рециклирания турбокомпресор не отстъпва и понякога дори превъзхожда по качества новия.

В крайна сметка, серийно произведените компоненти се изработват с определени допуски, без да се обръща внимание на всеки детайл поотделно. Това не е така при рециклирането. Тези допуски на всеки детайл преминават през строг контрол. Поради тази причина, рециклираните турбокомпресори отговарят на идеалните фабрични изисквания по-добре от серийните. Затова много често рециклираните турбокомпресори са по-добри от новите.


Процес на почистване

При пристигането си турбокомпресора се разглобява и анализира, след което компонентите се изчистват старателно. За целта се използват специализирани машини за измиване и промишлени пещи. Тези процеси подобряват качеството на компоненти като лагерното тяло и турбинното колело на вала. Предимствата на промишлените пещи, е че не се използват абразивни методи за почистване, които биха могли да наранят елементите. При този процес не се допускат изменения в размерите на детайлите, което от своя страна би довело до проблеми.


Третиране на повърхностите

Чугунените компоненти се почистват на автоматична дробострийна (бластинг) машина. Друга бластинг машина се използва за алуминиевите детайли (третирането е с керамично-стъклени дробини). Лагерното тяло се подлага на допълнителни обработки: почистване в ултразвукова вана, за да сме сигурни че никаква мръсотия не е останала. Накрая всички детайли се смазват, за да се предотврати корозия, след което се преминава към следващата процедура.


Проверка на детайлите

Турбинното колело и валът се проверяват за съосност и радиално биене, преди да се поставят в лагерното тяло. Контактните повърхнини на вала се мерят с ръчни инструменти, за да се установи дали износването е в допустими граници.След балансиране, лагерните гнезда проверяват съгласно фабричните изисквания и се потвърждава годността им. Едва тогава работата по турбокомпресора е завършена. Последната стъпка е регулирането на диафрагмения клапан според заводските предписания


Балансиране

Преди турбокомпресора да стигне сервиз, в който ще бъде монтиран, вече е преминал през серия от процедури. Балансирането е една от най-важните при рециклирането. Причината е ясна, имайки предвид оборотите, които се постига от съвременните турбокомпресори (над 230 000 оборота в минута). Всеки дисбаланс при тези обороти ще доведе незабавно или по-късно, до сериозни повреди в турбокомпресора.

Преди балансирането на целия възел, е от особено значение колелата да бъдат балансирани динамично в две равнини. Колелата се балансират поотделно. За целта ние използваме баланс машина „Schenck”. Компонентите се поставят по такъв начин, че турбото да бъде една работеща единица. Тъй като не всички компоненти са балансирани поотделно, единицата (работни колела, вал, лагерно тяло и лагери) която извършва въртеливо движение се балансира допълнително, като едно цяло. За целта използваме машина за балансиране на средната част. Последната стъпка е да се провери турбокомпресора за вибрации при очакваните от двигателя обороти. Тези вибрации могат да доведат до силен шум. Това е идеалната последна проверка, преди турбото да бъде монтирано върху двигателя. За целта използваме „Vibration Sorting Rig”, машина произведена задължително от голям производител на турбокомпресори. Ако турбото премине през последната проверка, то наистина е в отлично състояние. Най-прецизните процеси на балансиране потвърждават, че ще бъдат избягнати всякакви грешки. След балансирането, се проверяват хлабините на лагерите и ги сравняваме с подадените данни от завода производител. На финала, диафрагмения клапан се настройва в зависимост от заводските данни.